การเจริญเติบโตของพืช

การเจริญเติบโตเป็นการเพิ่มขนาด เพิ่มมวล รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีอยู่ 3 กระบวนการคือ

1. การเพิ่มจำนวนเซลล์และการแบ่งเซลล์
2. การขยายขนาดของเซลล์
3. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง

ปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช

นํ้า แสง อากาศ และธาตุอาหาร มี ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้

1. น้ำ เพื่อช่วยละลายแร่ธาตุในดิน เป็นส่วนทำให้เกิดการดูดและลำเลียงแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้อย่างทั่วถึง และทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพืชด้วย

2. แสง เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างอาหารของพืชในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

3. อากาศ พืชต้องการแก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงาน และต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสร้างอาหาร

4. ธาตุอาหาร พืชต้องการธาตุอาหารในดินซึ่งเป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุบางชนิด เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ธาตุหลักที่พืชต้องการ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งรากพืชจะดูดธาตุอาหารขึ้นมาเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช

เยี่ยมชมผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการได้ที่ iherb http://www.vitamintook.com